Mokamų paslaugų teikimo tvarka

PATVIRTINTA
Direktoriaus pavaduotojos odontologijai,
laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas

2019-12-27

Įsakymu Nr. V-65

VŠĮ PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKOS

MOKAMŲ AMBULATORINIŲ ODONTOLOGINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO APRAŠAS

1. Panevėžio miesto savivaldybės viešoji įstaiga Panevėžio miesto odontologijos poliklinika – LNSS įstaiga (toliau – poliklinika) teikia mokamas odontologinės priežiūros paslaugas, (toliau – mokamos paslaugos): gydytojo odontologo, periodontologo, burnos chirurgo, gydytojo odontologo ortopedo, gydytojo ortodonto, gydytojo vaikų odontologo, gydytojo endodontologo, gydytojo odontologo padėjėjo, burnos higienisto, dantų techniko ir radiologijos laboranto, už jas jų gavėjai turi sumokėti.

2. Mokamoms paslaugoms, teikiamoms VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikoje, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

2.1. Valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;

2.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;

2.3. Valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

3. Už mokamas odontologines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios suteiktos poliklinikoje moka:

3.1. patys pacientai, arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai ar kt.);

3.2. papildomojo (savanoriškos) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos, jei pacientas turi patvirtinantį dokumentą ir poliklinika turi sutartį su draudimo bendrove.

4. Mokamos paslaugos, tyrimai ir procedūros įstaigoje teikiamos užtikrinus, kad pirmiausia šias paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gaus visi jų laukimo eilėje užregistruoti pacientai.

5. Mokamos odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos, kai:

5.1. Pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į polikliniką dėl paslaugų suteikimo, išskyrūs būtinosios medicinos pagalbos paslaugas.

5.2. Už Poliklinikoje teikiamas odontologines priežiūros paslaugas, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu moka šiais atvejais:

5.2.1. pacientas, neturėdamas LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatyta papildomų sąlygų), savo iniciatyva kreipiasi dėl specializuotos ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (konsultacijos, gydymo, procedūros, tyrimo ir pan.) suteikimo į VšĮ Panevėžio miesto odontologijos polikliniką. Jei gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, toliau asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ir apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų bendra tvarka;

5.2.2. pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras;

5.2.3. pacientas nori gauti paslaugą ne eilės tvarka, o poliklinika turi galimybes suteikti daugiau paslaugų, nei numatyta sutartyje su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK); šiuo atveju mokamos paslaugos gali būti teikiamos jei polilinikoje laikomasi šių reikalavimų:

5.2.3.1. užtikrina, kad visi į paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, laukimo eilę užregistruoti ir atvykę pacientai gaus numatytas paslaugas numatytą dieną nustatytu laiku, išskyrus nenugalimos jėgos (forse majore) atvejus;

5.2.3.2. pacientas pageidauja gauti paslaugą ne eilės tvarka ir yra pasirašytinai supažindintas su jo teise ir galimybe ją gauti nemokamai eilės tvarka, nurodant paslaugos teikimo datą;

5.2.4. Pacientas, kuris yra įstaigos prisirašiusiųjų asmenų sąrašuose, pagal pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų, kompensuojamų iš PSDF biudžeto lėšų, masto (sudėties) patvirtinimą moka už dantų kanalų kalcifikaciją, vidinę rezorbciją bei dantų kanalų pergydymą, kadangi šios paslaugos neapmokamos iš PSDF fondo lėšų. Jeigu pacientas pageidauja gauti specialisto gydytojo endodontologo konsultaciją, jam rašomas siuntimas į LSMUL Kauno klinikas, Vilniaus Universiteto ligoninės Žalgirio kliniką arba nurodoma dar viena įstaiga, kuri turi sutartis gyd. endodontologo konsultacijai ir už kurią yra apmokama iš PSDF biudžeto lėšų;

5.2.5. Paciento pageidavimu už papildomas paslaugas (pvz. pacientui teikiama kompensuojama dantų protezavimo paslauga, tačiau pacientas nėra poliklinikos prisirašiusių pacientų sąrašuose, o nori gauti dantų plombavimo, dantų šaknų kanalų gydymo ar pergydymo paslaugas);

5.2.6. Pacientai kreipiasi su privačių gydymo įstaigų (nepriklausančių LNSS ir nesudariusių sutarčių su Panevėžio TLK) siuntimais;

5.2.7. Poliklinika yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su Panevėžio Teritorine ligonių kasa ir įstaigos administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai, dėl lėšų trūkumo, negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti ir tai patvirtina savo parašu asmens ambulatorinėje kortelėje.

5.3. Poliklinikoje teikiamos paslaugos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.

5.4. LNSS įstaigose teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas (Priedas 2);

5.5. Mokama paslauga brangesnėmis medžiagomis gali būti suteikta ir vaikams, kurie yra poliklinikos prisirašiusių pacientų sąrašuose, jeigu to pageidauja tėvai (globėjai), atsižvelgiant į šių medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas, ir jie savo parašu patvirtina apie mokamos paslaugos gavimą medicininėje ambulatorinėje kortelėje;

5.6. Mokama paslauga teikiama pacientams, kurie pametė poliklinikoje pagamintą ortodontinę plokštelę. Nesutikus mokėti, pacientas rašomas iš naujo į eilę dėl nemokamos ortodontinės plokštelės, kompensuojamos iš PSDF biudžeto lėšų, pagaminimo.

6. Pacientams suteiktos odontologinės mokamos paslaugos, išvardintos šios tvarkos 5.1., 5.2.2, 5.2.3., 5.2.4, 5.2.6., 5.2.7., punktuose apmokamos pagal 2015-12-31 įsakymu Nr. V-77 patvirtintą 1 Priedą „Mokamų odontologinių paslaugų kainyną“.

7. Pacientams suteiktos odontologinės mokamos paslaugos, išvardintos 5.2.1, 5.4, 5.5, 5.6. punktuose apmokamos vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintomis bazinėmis paslaugų kainomis: vaikų odontologo, burnos chirurgo, ortodonto, periodontologo, ortopedo konsultacija – 16,79 €., burnos chirurgo chirurginė intervencija – 29,83 €, ortodontinės plokštelės pagaminimas – 76,77 € taip pat moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į šių medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas pagal 2019-08-30 įsakymu Nr. V-36 patvirtintą 2 Priedą „Vienkartinių priemonių, jų rinkinių, plombinių medžiagų ir kitų odontologinių medžiagų naudojamų ambulatorinių odontologinių paslaugų teikimui užtikrinti poliklinikoje kiekių ir kainų sąrašą“.

8. Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 1999-07-30 įsakymo Nr. 357„Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos pakeitimo“ 2008-05-15 įsakyme Nr.V-450 gyventojai (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą), kurie yra prisirašę prie poliklinikos moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į šių medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas pagal 2019-08-30 įsakymu Nr. V-36 patvirtintą 2 Priedą „Vienkartinių priemonių, jų rinkinių, plombinių medžiagų ir kitų odontologinių medžiagų naudojamų ambulatorinių odontologinių paslaugų teikimui užtikrinti poliklinikoje kiekių ir kainų sąrašas“.

9. Suteikiant pacientui mokamą paslaugą, jis informuojamas apie paslaugą ir naudojamų bei kitų priemonių kainą, jeigu jos neįtrauktos į bendrą paslaugos kainą. Pacientai, gaunantys mokamą odontologinę paslaugą, apie šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką, sąlygas bei mokamų paslaugų kainynu ir jo dalimis gali susipažinti įstaigos informacinėje lentoje. Kilus neaiškumams, su išsamiu kainynu ir jo dalimis gali susipažinti poliklinikos kasoje ar administracijoje.

10. Poliklinikoje užtikrinama, kad mokėjimo už mokamas paslaugas dokumentuose (kasos kvituose, pajamų orderiuose, sąskaitose ir pan.) būtų nurodyta paslaugos teikimo data, paslaugos, už kurią mokama, pavadinimas, paciento pavardė ir vardas. Jeigu minėtos informacijos nurodyti kasos mokėjimo kvituose nėra techninių galimybių, pacientui pageidaujant, tokia informacija turi būti nurodyta išrašomoje atskiroje sąskaitoje faktūroje, kuri atiduodama pacientui.

11. Prieš teikiant pacientui paslaugą, už kurią jis turi mokėti:

11.1. pacientas privalo pasirašyti ambulatorinėje kortelėje arba ,,paciento sutikimuose dėl odontologinių paslaugų teikimo“ 2014-07-07 direktoriaus įsakymu Nr. V-42 patvirtintose formose taip pat pasirašytinai jį (arba paciento atstovą) informuoti apie paciento teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti įstaigoje nemokamai;

11.2. užtikrinti, kad pacientas mokamos paslaugos pasirinkimą medicinos dokumentuose patvirtintu parašu;

11.3. medicinos dokumentuose fiksuojamos, kokios mokamos paslaugos teiktos, taip pat nurodoma:

11.3.1. paciento patvirtintas parašu sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo;

11.3.2. suteiktos mokamos paslaugos pavadinimas ir jos teikimo pagrindas;

11.3.3. paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio dokumento numeris ir data.

12. Teikiant mokamas paslaugas gydytojo odontologo padėjėja į asmens sveikatos statistinę formą privalo įrašyti sumą, kurią pacientas sumokėjo, o sveikatos statistikė privalo į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą įvesti informaciją apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

13. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinika užtikrina įstaigoje teikiamų mokamų paslaugų kokybę.