Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Poliklinikos
Direktoriaus
2018-12-14 įsakymu Nr. V-51
SUDERINTA
Darbo taryba
2018-12-12

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKOS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešoji įstaiga Panevėžio miesto odontologijos poliklinika yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti, iš Panevėžio miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga (toliau – Įstaiga), teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaigos kodas - 190429413.
2. Įstaigoje pacientams teikiamos ambulatorinės pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros (pagalbos) odontologinės paslaugos, būtinosios odontologinės pagalbos paslaugos, mokamos odontologinės paslaugos, kitos mokamos paslaugos, nepriskiriamos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms.
3. Įstaigos vidaus tvarkos taisyklės (toliau tekste - taisyklės) reglamentuoja Įstaigos bendrą vidaus tvarką: pacientų kreipimosi į įstaigą tvarką, siuntimo į kitas gydymo įstaigas, ginčų ir konfliktų sprendimo, informacijos teikimo pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarką, medicinos dokumentų, išrašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarką, pacientų teises ir pareigas, įstaigos administracijos, kitų padalinių darbo laiką, pateikia kitą informaciją, susijusią su įstaigos vidaus tvarka, pacientų turimų dirbinių iš brangių metalų, brangių protezų registravimo bei saugojimo tvarką.
4. Įstaiga veikia vadovaudamasi Steigėjo patvirtintais įstatais, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais poliklinikos veiklą ir teikiamas paslaugas.
5. Įstaiga veikia pagal sutartį su Panevėžio, Kauno, Šiaulių, Vilniaus, Klaipėdos teritorinėmis ligonių kasomis, kurios apmoka už odontologines paslaugas apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisiregistravusiems prie Įstaigos asmenims, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu - už būtinosios medicinos pagalbos paslaugas sutartyje numatyta tvarka.
6. Be šių taisyklių, Įstaigos darbuotojų darbines funkcijas ir pareigas apibrėžia darbo sutartys, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareiginiai nuostatai (instrukcijos), Įstaigos direktoriaus įsakymai, kokybės vadybos sistemos procedūros.
7. Šių taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
8. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
 8.1. diagnostikos ir gydymo metodika - universitetų, mokslo tiriamųjų įstaigų, LR Odontologų Rūmų, odontologijos, medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstas dokumentas, kuriuo nustatomi bendrieji sveikatos sutrikimų ir ligų diagnozavimo ir gydymo principai;
 8.2. įstaiga - įstaiga, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
 8.3. pacientas - asmuo, kuris naudojasi įstaigos teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis, ir, gaudamas šias paslaugas, turi teisės aktais nustatytas teises bei pareigas;
 8.4. nepilnametis pacientas - pacientas iki 18 metų, išskyrus asmenis nuo 16 iki 18 metų, kuriuos teismas pripažino visiškai veiksniais (emancipuotais), kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis;
 8.5. paciento atstovas - atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka pacientas, tai patvirtindamas savo parašu. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus;
 8.6. nemokamos paslaugos - tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios kompensuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, bei asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo lėšų, kaip tai nustatyta Sveikatos draudimo įstatyme, ir dėl kurių įstaiga turi sutartį su teritorine ligonių kasa, bei teikiamos tokia tvarka, kokią numato teisės aktai;
 8.7. mokamos paslaugos - tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias susimoka patys pacientai arba už juos gali mokėti kiti fiziniai arba juridiniai asmenys bei savarankiškos draudimo įstaigos taip, kaip numatyta teisės aktuose ar įstaigos direktoriaus įsakymuose.

II. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

9. Įstaiga turi teisę:
 9.1. turėti sąskaitas banko įstaigose, savo antspaudą;
 9.2. naudoti, valdyti, pirkti ar kitokiais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą bei disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymų bei Įstaigos įstatų nustatyta tvarka;
 9.3. gauti labdarą ir paramą;
 9.4. teikti nemokamas ir mokamas paslaugas, nurodytas įstaigai išduotose licencijose;
 9.5. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
 9.6. stoti į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
 9.7. naudoti Įstaigos lėšas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
 9.8. skelbti konkursus, susijusius su įstaigos veikla;
 9.9. Įstaigoje dirbantys gyd. odontologai ar gyd. odontologai specialistai, turi teisę pasirinkti diagnostikos ir gydymo metodikas bei technologijas, rekomenduotas Lietuvos Respublikos odontologų rūmų, paremtų odontologijos praktikos pažanga.
10. Įstaiga privalo:
 10.1. organizuoti ir užtikrinti būtinosios medicinos pagalbos teikimą (būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministro įsakymai);
 10.2. organizuoti ir teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigai išduotose licencijose;
 10.3. užtikrinti, kad būtų naudojamos tik tokios sveikatos priežiūros technologijos, gaminiai ir priemonės, kurios yra aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje;
 10.4. užtikrinti, kad būtų tinkamai pildomos ir saugomos asmens sveikatos istorijos bei kita teisės aktais patvirtinta medicininė dokumentacija. Šių dokumentų originalai yra Įstaigos nuosavybė;
 10.5. teisės aktų nustatyta tvarka atlyginti žalą, padarytą paciento sveikatai teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
 10.6. užtikrinti vienodas pacientų teises į teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
 10.7. saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai Įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka privalo pateikti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę ją gauti arba kai pacientas sutinka skelbti informaciją apie jo sveikatos būklę. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekant paciento sveikatos ekspertizę, kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti;

 10.8. užtikrinti, kad informacija apie pacientus valstybės institucijoms ar kitoms įstaigoms butų teikiama teisės aktų nustatyta tvarka;
 10.9. teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Sveikatos apsaugos ministeriją ir įstaigos steigėją apie Įstaigoje įvykusius hospitalinių infekcijų atvejus ir protrūkis, kitus žalos pacientų sveikatai padarymo atvejus;
 10.10. teikti mokamas sveikatos priežiūros paslaugas;
 10.11. skelbti pranešimus, skelbimus ir kitą visuomenei reikalingą viešą informaciją apie Įstaigos veiklą internetiniuose puslapiuose, spaudoje, televizijoje.
 10.12. vykdyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir mokėti mokesčius teisės aktų nustatyta tvarka;
 10.13. informuoti savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybą apie išaiškinto ar pastebėto smurto prieš vaikus atvejus;
 10.14. informuoti atitinkamas institucijas apie įtariamas nusikalstamas veikas, teisės aktų nustatyta tvarka;
11. Įstaiga turi kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.
12. Įstaigos darbuotojai pagal savo kompetenciją privalo informuoti pacientus apie įstaigos darbo tvarką, teikiamas paslaugas, atliekamus tyrimus ir procedūras bei suteikti informaciją kitais klausimais, susijusiais su paciento sveikata.

III. PACIENTŲ PRISIREGISTRAVIMO PRIE ĮSTAIGOS TVARKA

13. Asmuo, norėdamas prisiregistruoti prie Įstaigos, užpildo bei pasirašo „Prašymą gauti pirminio lygio odontologinę priežiūrą (pagalbą) VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikoje", forma Nr. 025-025-1/a (individualizuota). Prisirašyti prie Įstaigos gali ir kitos pirminio asmens sveikatos
priežiūros įstaigos pacientai, su kuria Įstaiga turi bendradarbiavimo sutartį.
14. Prašymas pildomas, remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra – globėjas ar įgaliotas asmuo.
15. „Prašymas gydytis Įstaigoje“, forma Nr. 025- 025-1/a (individualizuota) saugoma asmens sveikatos istorijoje (apskaitos forma Nr. 025-043/a ,,Odontologo įrašai“).
16. Asmuo prisiregistruoti pas gydytoją odontologą/ gyd. odontologą specialistą, burnos higienistą gali atvykęs į Įstaigą, telefonu, taip pat per informacinę sistemą https://ipr.esveikata.lt/

IV. PACIENTŲ DUOMENŲ APSAUGA

17. Pacientų teisės įgyvendinamos taip:
 17.1. pacientas prisirašydamas prie Įstaigos, pildo Paciento sutikimą ,,Dėl asmens duomenų tvarkymo“, kuriame informuojamas apie jo asmens duomenų tvarkymą Informacinėje sistemoje, pagal Bendrajį duomenų apsaugos reglamentą (ES)2016/679.
 17.2. pacientas, pateikęs asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, turi teisę susipažinti su Informacinėje sistemoje tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Informacinėje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo pateikti per ne trumpesnį nei 3 metų laikotarpį. Pacientui prašoma informacija pateikiama ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo šiame papunktyje nurodyto prašymo gavimo dienos.
 17.3. jeigu pacientas, susipažinęs su Informacinėje sistemoje tvarkomais savo asmens duomenimis, nustato, kad Informacinėje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys yra neteisingi ar netikslūs, jis turi teisę asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, pateikti Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, ar jų kopijas ir reikalauti ištaisyti Informacinėje sistemoje tvarkomus neteisingus ar netikslius jo asmens duomenis. Informacinės sistemos valdytojas, gavęs šiame papunktyje nurodytą prašymą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, privalo patikrinti Informacinėje sistemoje tvarkomus prašymą pateikusio duomenų subjekto asmens duomenis ir nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
 17.4. pacientas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais. Tokiu atveju, pacientas privalo asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Informacinės sistemos valdytojas, nustatęs, kad šiame papunktyje nurodytas nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir apie tai informuoja duomenų gavėjus.
 17.5. tinkamą Nuostatų 17.1 - 17.4 punktuose nurodytų duomenų subjekto teisių įgyvendinimą užtikrina Informacinės sistemos tvarkytojas, tvarkantis paciento duomenis.
18. Paciento teisės uždrausti rodyti savo elektroninės medicininės istorijos (EMI) duomenis įgyvendinamos taip:
 18.1. pacientas, kurio duomenys tvarkomi Informacinėje sistemoje, turi teisę Informacinės sistemos valdytojo nustatyta tvarka uždrausti rodyti sveikatinimo specialistams tam tikrus savo EMI esančius asmens duomenis, tačiau prieš tai jis turi būti aiškiai įspėtas dėl galimų EMI duomenų nerodymo pasekmių ir turi būti išreiškęs aiškų sutikimą dėl EMI duomenų nerodymo;
 18.2. paciento EMI asmens duomenų, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, psichikos susirgimais ir kitais visuomenei pavojingais atvejais, rodymo uždraudimas įgyvendinamas atsižvelgiant į tai reglamentuojančius teisės aktus;
 18.3. pacientas turi teisę nedelsdamas atšaukti tam tikrų EMI asmens duomenų nerodymą.
 18.4. teisę matyti visus duomenų subjekto EMI asmens duomenis, įskaitant duomenų subjekto uždraustus rodyti tam tikrus EMI asmens duomenis, turi duomenų subjekto gyd. odontologai /gyd. odontologai specialistai, teikiantys pirminę ir antrinę specializuotą odontologinę pagalbą (priežiūrą), būtinąją odontologinę pagalbą pacientui.

V. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS

19. Prie Įstaigos prisirašę Pacientai dėl ambulatorinės pirminio lygio odontologines paslaugos (pagalbos) į Įstaigoje dirbančius gydytojus odontologus, burnos higienistus kreipiasi be siuntimo. Prireikus minėti gydytojai pacientą nukreipia konsultacijai pas gydytojus odontologus specialistus.
20. Dėl antrinės specializuotos odontologinės (priežiūros) pagalbos - t.y. pas gyd. odontologus specialistus gali patekti tik turėdami siuntimą konsultacijai iš kito asmens sveikatos priežiūros specialisto (šeimos gydytojo, kitos įstaigos gyd. odontologo, gyd. specialisto).
21. Prisiregistravę prie Įstaigos pacientai gali kreiptis dėl būtinosios medicinos pagalbos, nemokamų ir mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų.
22. Neprisiregistravę prie Įstaigos pacientai gali kreiptis tik dėl būtinosios medicinos pagalbos ir dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų.
23. Dėl radiologinio ištyrimo (dentalinių, panoraminių nuotraukų) prie Įstaigos neprisirašę asmenys privalo turėti siuntimą iš kito gydytojo odontologo.

24. Pacientai pas gydytoją odontologą, gyd. odontologą specialistą, burnos higienistą gali užsiregistruoti atvykę į Įstaigos registratūrą, paskambinę į registratūrą telefonu arba internetu per sistemą https://ipr.esveikata.lt/
25. Pacientai, atvykę į Įstaigą, kreipiasi į registratūrą ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: Lietuvos Respublikoje galiojantį pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą (ne vyresni nei 18 metų), išskyrus teisės aktais numatytus atvejus, kai pacientas gali kreiptis anonimiškai, t.y. neatskleidžiant asmens tapatybės. Pacientai gauna vizito lapelį, kuriame nurodyta priėmimo data ir laikas, gydytojo odontologo ar gyd. odontologo specialisto, burnos higienisto pavardė, kabineto numeris.
26. Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją odontologą ar gyd. odontologą specialistą, burnos higienistą, pacientai registratūros darbuotojui nurodo vardą, pavardę ir gimimo datą. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją odontologą ar gyd. odontologą specialistą, burnos higienistą datą ir laiką bei kabineto numerį.
27. Gydytojo odontologo ar gyd. odontologo specialisto, burnos higienisto paslaugos teikiamos tik Įstaigoje.
28. Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams pacientams (iki 16 metų), privalo dalyvauti jų įstatyminiai atstovai, tačiau jie savo veiksmais neturi teisės trukdyti dirbančiam personalui.
29. Pacientai pas gydytoją priimami tik šiam priėmimui užregistruotu atitinkamu laiku. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją odontologą ar gyd. odontologą specialistą, burnos higienistą, jo priėmimas nėra užtikrinamas. Pacientas privalo persiregistruoti Įstaigos registratūroje arba per
išankstinę pacientų registravimo sistemą https://ipr.esveikata.lt/
30. Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku.
31. Jei pacientas negali atvykti į priėmimą nustatytu laiku jis privalo apie tai pranešti prieš 24 val. paskambindamas telefonu į poliklinikos registratūrą ir susitarti dėl kito priėmimo laiko.
32. Gydytojui odontologui ar gyd. odontologui specialistui, burnos higienistui susirgus ir nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius jo pacientus, pastarieji apie tai informuojami skambučiu ar SMS žinute, jei yra nurodę aktualų kontaktinį telefono numerį arba esant galimybei nukreipiami pas kitą tos pačios srities gydytojo odontologą ar gyd. odontologą specialistą, burnos higienistą.
33. Išankstinės registracijos atveju, paciento asmens sveikatos istoriją ar asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę iš dieną prieš tai suruošia medicinos registratorius.
34. Prieš sekančios darbo dienos pradžią, registratūroje paruoštus iš anksto prisiregistravusių pacientų medicininius dokumentus į kabinetą nusineša gyd. odontologo padėjėjos dirbančios su gydytoju odontologu ar gyd. odontologu specialistu. Burnos higienistas, pacientų medicininius dokumentus į kabinetą nusineša pats. Atvykus pacientui be išankstinės registracijos, medicinos registratorius apie tai suruošia paciento medicininius dokumentus, informuoja pacientą pas kokį gyd. odontologąar gyd. odontologą specialistą, burnos higienistą yra užregistruotas, nurodo kabineto numerį. Gyd. odontologo padėjėjai, pastebėję pacientą be išankstinės registracijos, privalo nuvykti iki registratūros ir pasiimti
pacientų medicininius dokumentus.
35. Prireikus, paciento medicininius dokumentus iš vieno kabineto į kitą gali pernešti tik Įstaigos medicinos darbuotojai.
36. Pasibaigus gydytojų odontologų ar gyd. odontologų specialistų, burnos higienistų darbo laikui pacientų asmens sveikatos istorijos grąžinamos į poliklinikos registratūrą.
37. Pacientų kreipimosi į Įstaigą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką, be šių taisyklių, reglamentuoja ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, Įstaigos kokybės vadybos sistemos dokumentai.

VI. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

38. Pirminio lygio odontologinės nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos pacientams teikiamos pagal sutartis su teritorine ligonių kasa visiems pacientams, kurie yra prisirašę prie Įstaigos ir yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu. Pirminio lygio odontologinių paslaugų mastą nustato LR Sveikatos apsaugos ministerija.
39. Būtinoji medicinos pagalba teikiama kiekvienam besikreipiančiam į Įstaigą, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų. Jie priimami skubos tvarka ir pagalba jiems teikiama atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą būtinosios medicinos pagalbos mastą.
40. Nemokamos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) teikiamos tik patikrinus, ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. Šių paslaugų mastą nustato LR Sveikatos apsaugos ministerija ir sutartiniai įsipareigojimai su teritorinėmis ligonių kasomis

VII. MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ĮSTAIGOJE TVARKA

41. Įstaiga teikia mokamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių teikimą ir apmokėjimą už jas reglamentuoja teisės aktai ir Įstaigos direktoriaus įsakymai. Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtinta mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo už jas tvarka bei kainos nurodomos informaciniuose stenduose, internetiniame puslapyje www.pmsp.lt
42. Jei pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus vaikams iki 18 metų) už gydytojo konsultaciją, tyrimus ir kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (pagal galiojančius paslaugų įkainius) jis turi susimokėti pats Įstaigos kasoje, prieš tai pasirašęs asmens sveikatos istorijoje sutikimą gauti mokamas paslaugas.
43. Už odontologines medžiagas ir vienkartines odontologines priemones, taip pat rentgeno diagnostines procedūras pacientas moka teisės aktų nustatyta tvarka ir Įstaigos direktoriaus patvirtintais įkainiais.

VIII. PACIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

44. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas:
 44.1. pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;
 44.2. pacientai turi teisę gauti nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų ar iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai;
 44.3. pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį;
 44.4. pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų;
 44.5. pacientas negali būti gydomas ar jam teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Paciento atsisakymas įforminamas teisės aktuose nustatyta tvarka.
45. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą:
 45.1. pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą;
 45.2. pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą.
 45.3. įgyvendinant teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama;

 45.4. pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę. Įgyvendinant šią teisę, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka gali būti ribojama.
46. Teisė į informaciją:
 46.1. pacientas turi teisę gauti informaciją apie įstaigoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti;
 46.2. pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją;
 46.3. pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.
 46.4. informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas įstatymo nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose. Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalai pacientui atsirasti, visa numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Informacija pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus;
 46.5. siunčiant pacientą į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas patvirtina tai parašu.
47. Teisė nežinoti: informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą
informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu. Informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.
48. Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose:
 48.1. paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai. Medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas odontologas ar gyd. odontologas specialistas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose;
 48.2. gyd. odontologas ar gyd. odontologas specialistas, burnos higienistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia Įstaigos direktorius;
 48.3. su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai;
49. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, rašytinį prašymą Įstaigos direktoriui, administracijos darbo metu per 1 darbo dieną privalo padaryti ir išduoti Įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas. Kopijos apmokamos paciento lėšomis pagal patvirtintus įkainius. Išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus gydymo dieną pacientui gali ir gyd. odontologas/ gyd. odontologas specialistas. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka gali direktoriaus pavaduotojas odontologijai pagal Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarką ir kainą. Medicininių dokumentų kopijos gali būti išduodamos ir asmenims turintiems notariškai patvirtintą paciento sutikimą gauti jo duomenis.
50. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą:
 50.1. paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti.
 50.2. Įstaigos duomenys apie paciento buvimą Įstaigoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo priemones įrašomi į nustatytos formos paciento medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga;
 50.3. visa informacija apie paciento buvimą Įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai;
 50.4. konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
51. Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą:
 51.1. teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats;
 51.2. sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarką reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministro patvirtinti įsakymai.
52. Teisė į žalos atlyginimą:
 55.1. pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatyta pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, Civiliniame kodekse, Draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.
53. Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.
54. Pacientų pareigos:
 54.1. pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;
 54.2. pacientas privalo rūpintis savo ir savo nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Įstaigos specialistais ir darbuotojais;
 54.3. pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;
 54.4. pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;
 54.5. pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu;
 54.6. pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;
54.7. pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais;
54.8. pacientas privalo laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos.
55. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.
56. Pacientas privalo laikytis viešosios tvarkos Įstaigos patalpose ir teritorijoje: netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos.
57. Pacientas turi tausoti Įstaigos turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
58. Pacientas privalo informuoti Įstaigą (atvykęs į registratūrą) apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis.

IX. PACIENTŲ SIUNTIMO Į KITAS GYDYMO ĮSTAIGAS TVARA

59. Paciento siuntimo į kitas gydymo įstaigas tikslingumą nustato jį gydantis gydytojas odontologas ar gyd. odontologas specialistas. Burnos higienistas pagal savo kompetenciją taip pat gali siųsti konsultuotis pacientą pas gyd. odontologą.
60. Gydytojas odontologas pacientą gali siųsti gyd. odontologo specialisto ar gyd. specialistų konsultacijai.
 60.1. gyd. odontologas specialistas gali siųsti: į stacionarą; į kitas gydymo įstaigas.
61. Gydantis gydytojas odontologas ar gyd. odontologas specialistas, siųsdamas pacientą į kitą asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą, užpildo formą 027/a, „Medicinos dokumentų išrašas siuntimas" ir atiduoda ją pacientui arba jo įgaliotam asmeniui. Taip pat gali būti išrašomas elektronininis siuntimas naudojantis elektronine ,,E – sveikata“ sistema.
62. Gydantis gydytojas odontologas ar gyd. odontologas specialistas pacientui išdavęs „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas" (forma Nr. 027/a), apie tai įrašo paciento Asmens sveikatos istorijoje.
63. Pacientui atsisakius vykti į siunčiamą gydymo įstaigą, gydytojas odontologas ar gyd. odontologas specialistas apie tai įrašo jo asmens sveikatos istorijoje, o pacientas tai patvirtina savo parašu. Už nepilnamečius vaikus pasirašo tėvai ar globėjai.
64. Pacientui, kuriam buvo suteiktas pradinis gaivinimas ir greitosios medicinos pagalbos specialistams, įtarūs arba nustačius tam tikrą sveikatos sutrikimą, pacientas vežamas į artimiausią atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią reikalingas stacionarines asmens
sveikatos priežiūros paslaugas.
65. Pacientų siuntimo į kitas gydymo įstaigas tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministro bei Įstaigos direktoriaus įsakymai.

X. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

66. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, turi teisę Įstaigos direktoriui pateikti skundą.

67. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šioje dalyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
68. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
69. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
70. Įstaiga, gavusi paciento skundą, išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
71. Jeigu paciento netenkina Įstaigos atsakymas ar sprendimas, pacientas turi teisę kreiptis į kitas valstybines institucijas teisės aktų nustatyta tvarka.

XI. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

72. Pacientui paprašius ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba paciento atstovavimo dokumentus, gydytojas odontologas ar gyd. odontologas specialistas turi informuoti apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus, galimą
riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.
73. Neturint raštiško paciento sutikimo, informacija gali būti suteikta:
 73.1. įstaigos darbuotojams, kurie gydo, tiria pacientą;
 73.2. nepilnamečio paciento tėvams arba globėjams, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos suteikimas gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams;
 73.3. apie pavojingus paciento ketinimus, keliančius grėsmę jo paties ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei, - teisėtvarkos ar kitoms institucijoms, teisės aktų nustatyta tvarka turinčioms teisę gauti tokią informaciją;
 73.4. reikalaujant teismui, prokuratūrai, policijai ar kitoms valstybės institucijoms, turinčioms teisę įstatymų nustatyta tvarka gauti tokią informaciją.
74. Visuomenės informavimo priemonių atstovai bendrauti su pacientu ar jį filmuoti ar fotografuoti Įstaigoje ar jos teritorijoje gali tik informavę Įstaigos administraciją bei gavę to paciento sutikimą.

XII MEDICININIŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

75. Medicininiai dokumentai yra Įstaigos dokumentai ir yra saugomi registratūroje ar archyve. Nei pacientas, nei kiti asmenys neturi teisės patys šių dokumentų laikyti (saugoti) ar išnešti iš Įstaigos.
76. Medicinos dokumentų nuorašai:
 76.1. Dėl medicinos dokumentų nuorašų pacientas ar jo atstovas raštu kreipiasi į direktorių. Paciento iki 16 metų medicinos dokumentų nuorašų turi teisę prašyti jo atstovai. Prašantis medicinos dokumentų nuorašų pacientas privalo pateikti asmens tapatybės dokumentą, atstovai - atstovavimą pagrindžiantį dokumentą ir paciento asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme nurodomas prašomo dokumento pavadinimas bei jo panaudojimo tikslas. Dokumento nuorašas turi būti padarytas teisės akų nustatyta tvarka. Dokumentų nuorašai daromi paciento lėšomis.
 76.2. Dokumentų nuorašai fiziniams ar juridiniams asmenims išduodami tik esant raštiškam paciento, jo atstovo sutikimui, išskyrus atvejus, kai:
  76.2.1. dokumentų nuorašų reikalauja asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys gydant pacientą;
  76.2.2. asmenys, atliekantys paciento sveikatos ekspertizę;
  76.2.3. taip pat institucijos, kontroliuojančios sveikatos priežiūros veiklą;
  76.2.4. teismas ir kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.
 78.2. Šios institucijos, norėdamos gauti dokumento originalą (arba kopiją), turi kreiptis į Įstaigos administraciją, pateikdamos antspauduotą ir pasirašytą institucijos vadovo prašymą ir dokumentų paėmimo aktą (protokolą, raštą). Prašyme turi būti nurodytas informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas.
79. Pacientui pateikus raštišką prašymą, jo lėšomis (pagal Įstaigoje galiojančius mokamų paslaugų įkainius) gali būti daromos medicininių dokumentų kopijos ar jų išrašai.
80. Išrašai iš medicininių dokumentų daromi nemokamai, jei pacientą gydantis gydytojas siunčia jį tirti, konsultuoti ar gydyti į kitą gydymo įstaigą. Išrašuose turi būti pateikiama ne daugiau duomenų, negu būtina apibrėžtam tikslui pasiekti.

XIII ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS

81. Asmens odontologinės sveikatos priežiūros paslaugos Įstaigoje teikiamos: pirmadieniais - penktadieniais nuo 7.00 val. iki 19.00 val. Pietų pertrauka I pamainoje nuo 10.00 val. iki 10.15 val., II pamainoje nuo 16.00 val. iki 16.15 val. Darbuotojai dirba pamainomis pagal iš anksto patvirtintus darbo grafikus. Darbuotojų darbo grafikai skelbiami informacinėse lentose bei nurodomi ant kabinetų durų, taip pat skelbiami poliklinikos internetinėje svetainėje.
82. Poliklinikos administracija dirba pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val, penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
83. Vadovaujantis Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nuostatomis, įstaiga neprivalo užtikrinti paslaugų teikimą pacientams ne įstaigos darbo metu.
84. Darbuotojas pietų pertrauką naudoja savo nuožiūra. Jis šiuo laiku gali palikti darbo vietą arba pasilikti joje. Pacientai pietų pertraukos metu neaptarnaujami.

XIV. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

85. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, Įstaigos direktoriaus įsakymais.
86. Darbo sauga - tai organizacinių ir techninių priemonių visuma, siekiant išsaugoti dirbančiojo sveikatą.
87. Įstaigos darbuotojas gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems įrenginiams ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.
88. Įstaigos darbuotojai savo veikla privalo nepažeisti aplinkos kokybės normatyvų ir standartų, laikytis asmens sveikatos priežiūros įstaigų higienos normos reikalavimų, medicininių atliekų surinkimo ir nukenksminimo tvarkos, privalo žinoti (pagal savo kompetenciją) medžiagų laikymo terminių, medicinos priemonių ir prietaisų priežiūros reikalavimų.
89. Įstaigos darbuotojai privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą aprangą.
90. Įstaigos darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

91. Įstaigos darbuotojas, paskutinis toje patalpoje baigęs darbą, turi sutvarkyti darbo vietą, išjungti elektros prietaisus, uždaryti langus ir užrakinti patalpas.

XV. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ, PINIGŲ, DOKUMENTŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

92. Nuėmus dantų protezus , pagamintus iš brangių metalų, pacientui jie yra grąžinami prieš tai pasirašius asmens sveikatos istorijoje. Brangūs metalai poliklinikoje nenaudojami ir nesaugomi.
93. Už paciento turimus vertingus daiktus, pinigus, mobiliuosius telefonus Įstaiga neatsako.

XVI. BENDROSIOS ĮSTAIGOS VIDAUS TVARKĄ REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS

94. Įstaigos teritorija ir patalpos turi būti švarios, tvarkingos, reguliariai valomos.
95. Įstaigos patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama.
96. Įstaigos darbuotojams draudžiama Įstaigoje būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.
97. Įstaigos darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius išteklius.
98. Įstaigos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, telefoniniais ryšiais ir kanceliarinėmis bei kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
99. Įstaigos darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą taip, kaip nustatyta teisės aktuose.
100. Įstaigos administracija neatsako už darbuotojų asmeninius daiktus, nesusijusius su tiesioginiu darbu ir paliktus darbo vietoje.
101. Įstaigos darbuotojai turi teisę vykti į komandiruotes, už kurias apmoka darbdavys vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

102. Vidaus tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
103. Patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos Įstaigos informaciniuose stenduose ir internetiniame puskapyje.
104. Poliklinikos pacientai su vidaus tvarkos taisyklėmis privalo susipažinti pasirašytinai. Pasirašo kartu su Įstaigoje patvirtintomis ,,Paciento sutikimų“ formomis dėl odontologinių, radiologinių, invazinių procedūrų.
105. Vidaus tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos pasikeitus Įstaigos darbo organizavimui, ar atitinkamiems teisės aktams.